Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA1. Správcom osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  ESTI, s.r.o., Veterná 44, 917 01 Trnava, IČO: 53778553 (ďalej len „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú: prevádzka: Trojičné námestie 6, 917 01 Trnava email: info@mimikids.eu telefón: 0911 833 545
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých faktorov špecifických prvkov fyzických, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi povereného pracovníka sú: GDPR@mimikids.eu
  5. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  6. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy o obchodnej spolupráci.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je: • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newslettrov), • Váš súhlas so spracovaním na účelyposkytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení anewsletterov) 2. Účelom spracovania osobných údajov je • vybavenie Vašej objednávky a výkon práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (titul,meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email,telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, • zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít. • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

  1. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV1. Správca uchováva osobné údaje •  po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
  2. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby • podieľajúce sa na dodaní tovaru /služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy • technicky zabezpečujúce e-shop – spoločnosť LKLK s.r.o., Klincová 35, Bratislava • spolupracujúce osoby, s ktorými má ESTI s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. • zaisťujúce marketingové služby. 2. Správca neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.
  3. VAŠE PRÁVA1. Za podmienok stanovených v GDPR máte Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom Právo na opravu osobných údajov Právo na vymazanie osobných údajov Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov Právo na prenos svojich osobných údajov Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe. 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.03.2023.  

Hore

Získajte 10% zľavu na prvý nákup!

Po prihlásení Vám na email vám príde zľavový kupón,
ktorý môžete použiť v pokladni alebo košíku.

Zľava platí iba na nezľavnený tovar.